Organic ethiopian honey ready to enter the european market